Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A7686 copy_v2
Innsatsområder

ERNU

Vi er fem ansatte i ulike stillingsbrøker. Selskapet omsatte for ca 7,5 millioner kroner i 2016. I 2014 fikk vi en betydelig utvidelse og økning i vår virksomhet. Da fikk vi ansvaret for Omstillingsprogrammet til regionen. I 2015 fikk vi også ansvaret for  Byregionprogrammet på vegne av de samme kommuner. ERNU fasiliteter regional forsvarskoordinanator og prosjektleder for prosjektet Østerdalen sivil-militært kompetansesamarbeid.

Vi jobber bredt innenfor våre satsningsområder; fra ren prosjektstøtte, kompetansestøtte, nettverksbygging, lobbying mot aktuelle aktører til å være aktive deltagere og medeiere innledningsvis i selskapsetableringer.

Vårt arbeid koordineres med de kommunale næringssjefene og næringshagene.

Arbeidet og programmene organiseres og driftes ved ansettelser, midlertidig ansettelse eller innleid kompetanse.

Forsvarskoordinator

Forsvarskoordinatoren er Hedmark fylkes, Elverum og Åmot kommuners ressurs i forhold til å legge til rette for et godt samarbeid mellom Forsvaret og vertskommunene for Forsvarets virksomhet i regionen. Funksjonen har egen styringsgruppe bestående av politisk og administrativ toppledelse. Målsetningen er å være gode vertskommuner for Forsvarets virksomhet og deres ansatte med familier. Aktiviteten som forsvaret bidrar med i regionen er viktig for verdiskapningen og samfunnsutviklingen i vår region. Næringsutvikling som følge av Forsvarets tilstedeværelse er en viktig funksjon. Derfor et tett og nært samarbeid med resten av de ansatte i ERNU.

ERNUs aktivitet er rettet mot tre områder: reiseliv, tjenester og nyskaping

Reiseliv 

Natur, opplevelse og arrangement

Tjenester

Kompetanse basert tjenesteyting

Nyskapning

Med basis i regionens ressursgrunnlag