Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A8143 copy
Byregionprogrammet
Elverum regionen med Elverum, Åmot og Våler er en av 37 byregioner som deltar i Byregionprogrammet under Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften for byregionene som er med å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

Kommunene har i Byregionprogrammet (ByR) sluttet opp om en strategi som skal dyrke både hver enkelt kommunes spesialiteter og samtidig knytte kommunene sammen i et regionalt fellesskap. I dette ligger det en erkjennelse av at en region kan etablere mer effektive strategier for utvikling gjennom en samlet strategi, enn når kommunene driver utviklingsarbeid hver for seg.

Alle kommunene i regionen har gjennom kommunestyrevedtak sluttet seg til en 3-årig prosjektplan for gjennomføring med utvalgte innsatsområder.

Byreg mål i Elverum regionen

• Minimum 100 arbeidsplasser med fokus på regionale
• Nyetableringer av 2-3 små eller mellomstore bedrifter årlig
• Økt bosetting med minimum 200 personer som resultat av at familier flytter til regionen
• Bidra til å skape et nasjonalt omdømme for at regionen skal fremstå som attraktiv for nyetableringer og tilflytting

Målgrupper

Nasjonale og internasjonale bedrifter med relevant behov for  å utvide sin virksomhet eller etablering av nye virksomheter.
Små og mellomstore bedrifter som ønsker å redusere produksjon eller leveransekostnad ved å benytte seg av regionens fortrinn: lavere lønnskostnader, tilgjengelige attraktive tomter og næringsarealer, stabil arbeidskraft, sentral beliggenhet i en av innlandets vekstområder.

Innsatsområder Elverum regionen

Kartlegging av regionens fortrinn
Kompetanse og bedriftsnettverk
By og stedsutvikling
Profilering
Akkvisisjon

Gjennomføring og realisering

Realisering av planen forplikter på den ene siden kommunene til systematisk og målrettet regional samhandling. På den annen side vil det være opp til den enkelt kommune å sørge for at de selv får mest mulig effekt ut av satsingen.

I hvilken grad vi lykkes med å realisere målsettingene i ByR er i stor grad opp til aktørene selv. 

Vekstkultur og tillit som driver for regional utvikling

En vesentlig del av en kommune eller regions utvikling, avhenger av interne forhold. Ett slikt forhold er stedets kultur – det holdnings- og verdimessige grunnlaget som finnes for å prøve ut nye ting, samarbeide på nye måter, tillate feil og slippe ildsjeler til.

Vi vet at bedre samspill i en byregion kan gi positive vekstprosesser, men at det ikke går av seg selv. Det må en villet handling til.

Prosjektorganisering Elverum regionen

Prosjektet er organisert gjennom ERNU som har forankring, organisasjonsstruktur og styringsverktøy til å gjennomføre Byreg programmet på en god måte. BYR blir da implementert og driftet i ERNU.

Styringsgruppe utføres av ERNU sitt styre
Prosjektleder: Guro Nina Vestvik

Distriktssenteret

Distriktssenteret har ansvar for å etablere og drifte et nasjonalt læringsnettverk mellom deltakerne i programmet. Nettverket inviterer til kunnskaps- deling og bygging mellom deltakerne og andre i egen region.

Samfunnsanalyser

En Fase 1 av programmet startet våren 2014, og målet var etablering av samarbeidet internt i søkeregionen, gjennomføring av samfunnsanalyse og på bakgrunn av den velge et tema som regionen vil jobbe videre med i fase 2.

Målet med fase 2 er at deltakerne skal finne fram til og iverksette lokalt  forankret strategier og tiltak. Programmet løper fra  2015-2018.

Elverum regionen kom med på slutten av 2015 og startet først opp med prosjektleder i februar 2016.

For mere info, se egen link nedenfor til Distriktssenteret:

_D6A8186 copy